Иновативни технологии бяха представени в Стара Загора

12.03.2014г.

Тази седмица Стара Загора бе домакин на двудневен Технически семинар с демонстрация на технологии за подземната инфраструктура. Семинарът се проведе на 11 и 12 март 2014 в  „Парк хотел Стара Загора”.  Той бе първият от серия семинари с демонстрации, които се реализират от 11 до 19 март 2014 в четирите най-големи български градове извън столицата: Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна. Събитията са част от реализирането на стратегията на Индустриален Клъстер Подземна инфраструктура /ИКПИ/ за повишаване информираността на специалистите от сектор инфраструктурно строителство, относно съвременните технологии за подобряване на подземната инфраструктурата, в съответствие с европейските и световни стандарти за качество и опазване на околната среда.

Гости на официалното откриване с демонстрация на подземни технологии бяха заместник областния управител на Област Стара Загора д-р Тунджай Йозтюрк, представители на Община Стара Загора, ВиК – Стара Загора. В семинара участваха проектанти, строители, заинтересовани фирми в ютилити сектора от региона на стара Загора, София, Габрово, Казанлък и др.

„ Моята лична амбиция е един ден да видя един ден тунела под Шипка изграден с безизкопна технология, особено след днешното ми пътуване през прохода”, сподели инж. Иван Иванов – изпълнителен директор на ИКПИ при официалното откриване на демонстрациите в студения и ветровит вторник. „ Разбира се по-важното в момента е да успеем да рехабилитираме по тези съвременни методи съществуващата и остаряла подземна инфраструктура”, допълни той.

По време на демонстрациите в първия ден и теоретичните презентации във втория ден на семинара, участниците се запознаха с възможностите и предимствата  на безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводна инфраструктура. 

Членове на Индустриален Клъстер „Подземна Инфраструктура” представиха технологиите „Управляемо Хоризонтално Сондиране”, „Микротунелиране”, „Набиване с пневматичен чук на обсадни тръби”, „Рехабилитация на тръбопроводи чрез полагане на облицовка с втвърдяване на място” , „Рехабилитация на тръбопроводи чрез спирално навити ленти”.

Събитията се реализират по проект  "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За гражданите и обществеността, модерните технологии са от изключителна полза, тъй като изграждането и рехабилитацията се извършват без нарушаване на асфалтова, тротоарна настилка, технологиите позволяват да се преминава дори под коритата на реки. Инвеститорите и изпълнители на дейности, свързани с подземна инфраструктура, освен екологичните и обществени предимства от тяхното приложение се убеждават все повече и във финансовите и дългосрочно рентабилните ползи от тяхното приложение.

В четвъртък и петък (13 и 14 март) екипите и техниката на ИКПИ ще презентират подземните иновативни технологии в Пловдив.

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени