Стани член

Ние приветстваме всички желаещи, с интереси в инфраструктурното строителство, да се присъединят към Индустриален клъстер Подземна инфраструктура, ако споделят целите, задачите, средствата за тяхното постигане и насоките за функционирането на сдружението.

Съгласно Устава, членове на ИКПИ могат да бъдат юридически лица и търговци, регистрирани по Търговския закон на Република България, неправителствени организации, технологични центрове и научни съюзи, научни организации и техните подразделения, общини, организации на работодателите, и др.

Членове на ИКПИ се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване.

 

Изтегли Регистрационен формуляр от ТУК


Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени