Стани член

Ние приветстваме всички желаещи, с интереси в инфраструктурното строителство, да се присъединят към Индустриален клъстер Подземна инфраструктура, ако споделят целите, задачите, средствата за тяхното постигане и насоките за функционирането на сдружението.

Съгласно Устава, членове на ИКПИ могат да бъдат юридически лица и търговци, регистрирани по Търговския закон на Република България, неправителствени организации, технологични центрове и научни съюзи, научни организации и техните подразделения, общини, организации на работодателите, и др.

Членове на ИКПИ се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване.

 

Изтегли Регистрационен формуляр от ТУК


©2014 ИКПИ. Всички права запазени