Учредители

“Българска асоциация по безизкопни технологии” - БАТТ ЕИК 175440534 Стефан Желязков
“Българска асоциация по водите” - БАВ ЕИК 831199654 Иван Иванов
“Водоканалпроект” АД, Пловдив ЕИК 115753670 Ангелина Александрова
“Нектон 2” ООД, Варна ЕИК 103622364 Пенко Стоянов
“Прони” ЕООД, София ЕИК 107527860 Радост Дачева
“Райкомерс Конструкшън” АД ЕИК 131458468 Кирил Рангелов
“Сороков инструментс” ЕООД ЕИК 123575107 Георги Сороков
“Строителна Механизация” АД, Казанлък ЕИК 123033124 Павел Груев
“Феникс БТ” ЕООД ЕИК 201354363 Сунай Хаджъ

Европейски програми
Тoзи сaйт е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Сaйтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че информацията на този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени