Технически семинари с демонстрация- Технологии за подземната инфраструктура

Четири, двудневни Технически семинари с демонстрация  „Технологии за подземната инфраструктура” проведе СНЦ Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура,  от 11 до 19 март 2014 в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна.

Събитията се реализираха по проект  "Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В събитията взеха участие технически ръководители от общини и ВиК дружества, проектанти и строители. Участниците се запознаха с възможностите и предимствата  на безизкопните технологии за рехабилитация и изграждане на тръбопроводна инфраструктура и наблюдавах на живо: Обследване на тръбопроводи с CCTV камера- робот, Трасиране на тръбопроводи, технология за изграждане на нови тръбопроводи- Управляемо хоризонтално сондиране и  Микротунелиране, за рехабилитация на остарели подземни комуникации- Облицовка с втвърдяване на място и др.

Презентации на технологиите изнесоха представители на водещите компании и организации в сектора: Райкомерс Конструкшън, Строителна механизация, Хобас България и Българската асоциация за безизкопни технологии.

 

Изтегли презентации на технологиите:

Управляемо хоризонтално сондиране 

Микротунелиране 

Набиване с пневматичен чук на обсадни тръби 

Облицовка с втвърдяване на място 

Спирално навити ленти

 

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.4.01-0034 „Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”,  Договор за безвъзмездна финансова помощ К-02-22/12.03.2013 г. Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение с нестопанска цел „Индустриален Клъстер Подземна Инфраструктура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени