Повишаване на иновационната активност на ИКПИ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-1.016-0015-C01 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
________________________________________

На 01.07.2020 г. между Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на клъстера № BG16RFOP002-1.016-0015-C01 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Р.България.

Общата стойност на проекта е 2 080 515,06 лв., от които 1 162 669,09 лв. европейско и 205 176,89 лв. национално финансиране.

Общата цел на проекта е свързана с устойчиво повишаване на конкурентоспособността на Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) и неговите членове чрез иновационна дейност, като трите специфични цели на проекта са: 1) Повишаване на иновационната активност на клъстера и неговите членове; 2) Засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации; и 3) Осигуряване на достъп до технологиите и експертните познания, необходими за укрепване и обновяване на иновационната и развойната дейност на клъстера и неговите членове.

В рамките на проектното предложение е предвидено Сдружение ИКПИ да повиши иновационната си активност чрез създаване на център за развойно - експериментална дейност и изпитвания, и разработване на продуктова иновация (облицовка на база карбонови влакна за рехабилитация на тръбопроводи с високо налягане и температура на провеждания флуид по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“ - CIPP).

Предвидените по проекта дейности включват:

1) Ресурсно обезпечаване на иновационната и научно-изследователска дейност на ИКПИ, чрез наемане на квалифициран изследователски персонал от 3-ма души, който ще бъде пряко ангажиран с разработването на иновативния облицовъчен материал и закупуване на материали и консумативи, необходими за създаването и изпитването на лабораторен прототип на иновативния продукт (1 комплект).
2) Придобиване на ДМА за съвместни клъстерни иновационни дейности, с цел създаване на център за развойно - експериментална дейност и изпитвания в областта на безизкопните технологии, включващ развойно-експериментален и лабораторен модул.
3) Изпълнение на дейности по публичност и визуализация на проекта.
4) Финансов одит на проекта.

По проекта се предвижда предвиденият център за развойно-експериментална дейност и изпитвания да бъде разположен в предоставени за безвъзмездно ползване помещения в производствената база на члена на ИКПИ "Строителна механизация" АД край с. Копринка, общ. Казанлък, като тук ще бъде осъществена и планираната дейност по разработване на продуктовата иновация.

Изпълнението на проекта ще даде възможност за повишаване на иновационната дейност на клъстера, засилване на връзките и сътрудничеството между неговите членове и повишаване на конкурентоспособността им.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-1.016-0015 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


©2014 ИКПИ. Всички права запазени